Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng website Nhà cái uy tín CEO

Điều khoản sử dụng này (sau đây gọi là “Điều khoản”) quy định các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc truy cập và sử dụng website Nhà cái uy tín CEO: https://nhacaiuytin.ceo/ (sau đây gọi là “Website”).

1. Chấp nhận Điều khoản

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Website https://nhacaiuytin.ceo/, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Website.

2. Sử dụng Website

Bạn được phép sử dụng Website cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép sử dụng Website cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Sao chép, phân phối hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trên website Nhà cái uy tín CEO mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nhà cái uy tín CEO.
  • Sử dụng Website cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái đạo đức nào.
  • Gây rối hoặc làm gián đoạn hoạt động của Website Nhà cái uy tín CEO.
  • Lây lan virus hoặc phần mềm độc hại trên Website Nhà cái uy tín CEO.
Điều khoản sử dụng website
Điều khoản sử dụng website

3. Nội dung Website

Nội dung trên Website Nhà cái uy tín CEO được cung cấp cho mục đích thông tin và giải trí. Nội dung này không được coi là lời khuyên chuyên môn và không nên được sử dụng thay thế cho lời khuyên chuyên môn.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên Website https://nhacaiuytin.ceo/ được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ. Bạn không được phép sao chép, phân phối hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trên Website mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Nhà cái uy tín CEO.

5. Liên kết đến các trang web khác

Website https://nhacaiuytin.ceo/ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Nhà cái uy tín CEO. Nhà cái uy tín CEO không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc tính bảo mật của các trang web khác.

6. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Nhà cái uy tín CEO vô hại khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, tổn thất, chi phí và trách nhiệm (bao gồm phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Website.

7. Luật áp dụng

Điều khoản này được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

8. Thay đổi Điều khoản

Nhà cái uy tín CEO có thể thay đổi Điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu https://nhacaiuytin.ceo/ thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản này, Nhà cái uy tín CEO sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên Website hoặc gửi email cho bạn.

9. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản này, vui lòng liên hệ với Nhà cái uy tín CEO theo địa chỉ: